Privacyverklaring

De website www.xandres.com en de online kiosken in de winkels van Xandres worden beheerd door XANDRES NV (hierna 'XANDRES' genoemd), een vennootschap die de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel draagt. Als verwerkingsverantwoordelijke stelt zij dan ook alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de gerelateerde wetgeving en meer bepaald de Europese algemene Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna verder afgekort ‘AVG’).

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

De verwerkingsverantwoordelijke is XANDRES (een bedrijf van de DAMARTEX-groep), met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 20 – 9070 Destelbergen (België), ingeschreven in het handelsregister van Gent onder het nummer BE 0639 856 936.
U kunt voor alle vragen in verband met persoonsgegevens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) die is aangesteld voor de DAMARTEX-groep (http://damartex.com/). U kunt de DPO schriftelijk bereiken via DAMARTEX (t.a.v. DPO), 160 boulevard de Fourmies – 591000 Roubaix (Frankrijk), of per e-mail via dpo-belgium@damart.com.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken mogelijks volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals accountgegevens, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie, via de online kiosk in de winkel (al dan niet geholpen door onze winkelbedienden in de winkel) en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website of op de online kiosk
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat de website van XANDRES onderdeel is van een groep van merken)
 • Bankrekeningnummer
 • Gebruikte betaalmethode, (digitale) kassatickets, totaalbedrag van aankoop en detailgegevens van de bestelde producten en datum van aankoop

 

WIE GEBRUIKT UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden intern gebruikt door XANDRES om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de dienstverlening en van de klantenbestanden te verbeteren, door de winkelbedienden of -uitbaters om u bij te staan wanneer u via de online kiosk een aankoop verricht of om uw betaling via een online kiosk te verwerken.

Met het oog op een optimale gegevensverwerking kunnen wij uw gegevens ook uitwisselen met onze onderaannemers:

 • leveranciers (directe productlevering door de leverancier, klantenservice)
 • logistieke dienstverleners, transport- en koerierbedrijven
 • marketingbureaus
 • mailingbedrijven, dienstverleners gespecialiseerd in e-mail en sms-diensten, drukkers
 • informaticabedrijven, bank- en kredietinstellingen en leveranciers voor online betalingssystemen of kassasystemen in onze winkels wanneer u een aankoop doet via de online kiosken
 • controle- en auditorganisaties
 • overheidsinstanties

Uw gegevens worden via onze onderaannemers verwerkt binnen de Europese Unie, in overeenstemming met de gerelateerde wetgeving en meer bepaald met de AVG.

Met de ondernemingen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties voor onze producten of diensten via uw persoonlijke webpagina’s van de Facebook- en Google-diensten waarvan u gebruik maakt, geven wij uw gegevens enkel op versleutelde wijze door aan de vermelde ondernemingen en enkel die gegevens die noodzakelijk zijn om die gepersonaliseerde advertenties te tonen.

MET WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

XANDRES verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden met verschillende mogelijke rechtsgronden:

Op basis van uw toestemming:

 • Verzending van aanbiedingen voor onze producten of diensten via e-mail en sms
 • Het tonen van gepersonaliseerde advertenties voor onze producten of diensten via uw persoonlijke webpagina’s van de Facebook- en Google-diensten waarvan u gebruik maakt. Zo kan u op de hoogte blijven van onze nieuw producten, speciale acties, wedstrijden of evenementen die wij organiseren.
 • Plaatsing van cookies op uw apparaat om onze producten en diensten voor te stellen die aansluiten op uw behoeften en om uw webbezoek of bezoek aan de online kiosk statistisch te analyseren, volgens onze cookie-policy
 • Online chatdiensten
 • Persoonlijk kledingadvies in de winkel of online
 • Geolocatie om een leveringspunt te kiezen

Omwille van de uitvoering van een overeenkomst:

 • Beheer van uw account en bestellingen (leveringen, retours, omruilingen, reserveringen in de winkel of online, afhaling, online betalingen of betaling via kassasystemen voor aankopen verricht aan de online kiosken, facturering en boekhoudkundige follow-up)
 • Beheer van uw klantenkaart en getrouwheidsprogramma in de winkel en online
 • Follow-up van onze klantenrelaties (behandeling van klachten en geschillen, klantenservice)

Wegens de rechtmatige belangen van onze onderneming:

 • Commerciële prospectie (waaronder selectie, normalisering en ontdubbeling) om aangepaste aanbiedingen te versturen of te tonen op uw persoonlijke webpagina’s van de Facebook- en Google-diensten waarvan u gebruik maakt en dit voor producten die gelijkaardig zijn aan de producten die u reeds hebt gekocht of waarvoor u reeds eerder interesse toonde. Het is mogelijk dat u dit niet wenst en daarom hebt u steeds een kosteloze mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze commerciële prospectie, via het sturen van een e-mail via customercare@xandres.com
 • Realisatie en analyse van commerciële statistieken, enquêtes rond klanttevredenheid en naambekendheid, producttests en promoacties om uw klantervaring te verbeteren en onze producten en diensten af te stemmen op uw behoeften
 • Videobewaking in onze faciliteiten voor de bescherming van personen en goederen

Wettelijke verplichtingen:

 • Beheer van aanvragen aangaande de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens
 • Fraudebestrijding
 • Boekhoudkundige of fiscale verplichtingen
 • Wettelijk archiefbeheer

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van:

 • 5 jaar na de laatste bestelling voor klanten
 • 3 jaar na het laatste contact (de laatste klikreactie via een promomailing) voor prospecten.

Cookies blijven maximaal 13 maanden na de plaatsing ervan bewaard.
Uw persoonsgegevens die wij gebruiken voor direct marketing-doeleinden worden in ieder geval slechts bewaard tot het ogenblik dat u ervoor kiest dat uw persoonsgegevens niet langer voor direct marketing-doeleinden mogen gebruikt worden.

HOE ZIT HET MET DE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen alle redelijke en passende organisatorische, technische, logistieke en fysieke maatregelen op het gebied van informaticabeveiliging om uw persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde toegang.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Conform de AVG en de toepasselijke nationale wetgeving hebt u het recht om:

 • de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien;
 • de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten vernietigen, tenzij wettelijk anders bepaald;
 • de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren of aanvullen als ze onjuist of onvolledig zijn;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd te laten bewaren op een standaard informatiedrager die toegankelijk is voor u of een door u aangeduide derde partij.

Tot slot hebt u ook het recht om u wegens gegronde redenen te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze gebeurt in het kader van de rechtmatige belangen van XANDRES, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, van de AVG. U hebt eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons op basis van uw toestemming hebt meegedeeld, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, van de AVG. U kunt dit verzet op om het even welk moment uiten, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de reeds gebeurde verwerking voorafgaand aan uw verzet.

U kunt uw rechten uitoefenen via een schriftelijk bericht aan Klantenservice XANDRES, Nijverheidsstraat 20 – 9070 Destelbergen (België), of via een e-mail naar customercare@xandres.com, in beide gevallen met een kopie van uw identiteitskaart, om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart; dit ter bescherming van uw privacy.

U dient wel voor ogen te houden dat XANDRES eventueel niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. 

Als u niet telefonisch wilt worden gecontacteerd door bedrijven waarbij u geen klant bent, dan kunt u zich inschrijven op www.DNCM.be.

Bij eventuele navigatieproblemen op onze website of onze online kiosken kunt u op om het even welk moment een beroep doen op onze online chatdienst.

XANDRES en het voltallige XANDRES-team hechten elke dag opnieuw belang aan het respect voor uw privéleven en de bescherming van uw persoonsgegevens. Hebt u opmerkingen of zijn we er helaas niet in geslaagd om te voldoen aan uw verwachtingen? Dan nodigen we u uit om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming die u schriftelijk kunt bereiken via 160 boulevard de Fourmies – 59100 Roubaix (Frankrijk), of per e-mail via dpo-belgium@damart.com.

U kunt tot slot ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op volgend adres: Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel (België), Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 / Fax:  +32 (0)2 274 48 35 / e-mail: contact@apd-gba.be

WIJZIGING EN KENNISGEVING VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

XANDRES kan deze privacyverklaring af en toe aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat deze verklaring in de lijn ligt met hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze verklaring wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.